top of page

Algemene Voorwaarden van 3dindeklas.nl

Artikel 1 - Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

"3dindeklas.nl": de dienstverlener, gevestigd te Gerrit Roodhorsthof 16, 4233 DE Ameide, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87652471.

"Gebruiker": iedere natuurlijke persoon, basisschool, bso, of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van 3dindeklas.nl.

"Diensten": de educatieve diensten en materialen aangeboden door 3dindeklas.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 3dindeklas.nl en de Gebruiker met betrekking tot de Diensten.

Artikel 3 - Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en prijzen op 3dindeklas.nl zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Gebruiker een vrijblijvende offerte heeft opgevraagd van 3dindeklas.nl en deze door zowel 3dindeklas.nl als de Gebruiker is bevestigd.

Artikel 4 - Betaling en Facturering

4.1. De prijzen en tarieven voor onze diensten worden vermeld op onze website of in onze offertes. Alle bedragen zijn in € en zijn exclusief eventuele toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling voor onze diensten dient te geschieden binnen 2 weken na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

4.3. Betaling kan worden gedaan via de volgende betalingsmethoden: bankoverschrijving of betaalverzoek.
4.4. Facturen worden elektronisch of schriftelijk verstrekt aan de Gebruiker op het bij ons bekende factuuradres.

4.5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de factuurinformatie en het melden van eventuele onjuistheden binnen 2 weken na ontvangst van de factuur.

4.6. Bij niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen, conform de geldende wetgeving.

 

Artikel 5 - Annulering

5.1. Annulering van onze diensten dient schriftelijk te worden aangevraagd door de Gebruiker, tenminste 2 weken voorafgaand aan de geplande datum van de Diensten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2. Mocht de annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de geplande datum van de Diensten zijn, worden er annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 50% van het totale overeengekomen bedrag.

5.3. 3dindeklas.nl behoudt het recht voor om een geboekte dienst te annuleren om redenen zoals, maar niet beperkt tot, overmacht, onvoorziene omstandigheden, technische problemen of onvoldoende deelname.

5.4. In het geval dat 3dindeklas.nl een dienst annuleert, zullen wij de Gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en in overleg een nieuwe startdatum zoeken of eventuele betaalde bedragen volledig terugbetalen.

Artikel 6 - Intellectueel Eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en octrooien, behoren toe aan 3dindeklas.nl.

6.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om enig materiaal van 3dindeklas.nl te kopiëren, verspreiden, aanpassen of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3dindeklas.nl.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. 3dindeklas.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Artikel 8 - Privacy en Gegevensbescherming

8.1. 3dindeklas.nl zal de persoonlijke gegevens van de Gebruiker verwerken conform de geldende privacywetgeving. Het privacybeleid van 3dindeklas.nl is te vinden op de website.

 

Artikel 9 - Wijzigingen en Beëindiging

9.1. 3dindeklas.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en de Diensten te wijzigen of te beëindigen.

 

Artikel 10 - Geschillen

10.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen 3dindeklas.nl en de Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarin 3dindeklas.nl is gevestigd.

Liever de algemene voorwaarden downloaden?

Laatste wijziging: 11 september 2023

bottom of page